OPŠTA PRAVILA I USLOVI PRETPLATE NA
ELEKTRONSKI PROGRAM
ZA PRAĆENJE JAVNIH NABAVKI U SRBIJI pod nazivom "LEX JAVNE NABAVKE"


verzija na snazi od 01.02.2019. godine

Opštim pravilima i uslovima pretplate na elektronski program za praćenje javnih nabavki u Srbiji pod nazivom LEX JN (u daljem tekstu: OPŠTA PRAVILA), Privrednog društva Paragraf Lex doo Novi Sad (u daljem tekstu: Paragraf) regulišu se međusobna prava i obaveze između ugovornih strana potpisnica Ugovora o pretplati/korišćenju softvera - aplikacije (u daljem tekstu: Zaključnica) LEX JN. Paragraf obezbeđuje korićenje LEX JN, putem internet portala https://www.javnenabavke.rs, kojim se pretplatnicima omogućava sistematizovan pregled informacija o objavljenim javnim nabavkama i tenderima u Republici Srbiji.

Član 1

Pretplatnik se pretplaćuje na aplikaciju LEX JN na period od 365 dana potpisivanjem Zaključnice. Svaki pretplatnik može zaključiti više Zaključnica na aplikaciju LEX JN ukoliko ima potrebu pristupa od strane više korisnika. Pretplata počinje danom potpisivanja Zaključnice i registracijom na adresi https://www.javnenabavke.rs, odnosno, ukoliko se pretplatnik nije registrovao, osmog dana od dana potpisivanja Zaključnice. Pretplatnik koji je zaključio pretplatu stiče pravo na dobijanje aplikacionog koda za registraciju LEX JN. Registraciju LEX JN vrši pretplatnik i za ovaj postupak nije potrebno stručno lice.

Član 2

Plaćanje pretplate se može vršiti na više načina, saglasno potpisanoj Zaključnici. Fakture se dostavljaju elektronskim putem (elektronska faktura) tako što pretplatnik pristupa Pretplatničkom Panelu (dalje: Panel). Ukoliko pretplatnik želi da mu se fakture dostavljaju i u štampanom obliku, dužan je to posebno naznačiti u zaključnici.

Član 3

Pretplatniku koji ne plati iznos pretplate u roku navedenom na fakturi može biti onemogućen pristup i korišćenje aplikacije LEX JN, sve do momenta plaćanja, odnosno Paragraf može pretplatniku otkazati dalju pretplatu.

Član 4

LEX JN uživa autorsko pravnu zaštitu na kojoj je Paragraf, odnosno autor, isključivi nosilac imovinskih autorskih prava na ekonomsko iskorišćavanje u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012 i 29/2016 - odluka US) dalje: ZASP. Pretplatnik/korisnik licence aplikacije LEX JN ne stiče nikakva autorska prava na programu, niti će ih steći davanjem sugestija za unapređenje programa, primedbama na funkcionalnost, komentarima ili bilo kojim drugim povratnim informacijama vezanim za korišćenje, a čijim prihvatanjem bi se unapredio program LEX JN.

Član 5

Pretplatnik se obavezuje da predmet pretplate koristi samo za svoje lične ili poslovne potrebe. Svako komercijalno korišćenje aplikacije LEX JN od strane pretplatnika kao i svako objavljivanje, umnožavanje, menjanje, prosleđivanje trećim licima informacija koje su mu stavljene na raspolaganje nije dozvoljeno. Paragraf je ovlašćen proveriti kod takvog pretplatnika način korišćenja aplikacije LEX JN i takvom pretplatniku uskratiti pravo na pristup podacima, a pretplatnik gubi pravo na povraćaj cene pretplate i dužan je da Paragrafu nadoknadi štetu koja bi nastala usled nepoštovanja ove ugovorne obaveze.

Član 6

Ukoliko pretplatnik ne obnovi pretplatu, podleže redovnoj proceduri onemogućavanja daljeg pristupa LEX JN. U slučaju naknadne uplate ili zaključenja pretplate, pretplatnik stiče pravo ponovne registracije. Pretplatnik može produžiti pretplatu na LEX JN, čime stiče pravo na produženje registracije, na jedan od sledećih načina:

  • a) potpisom zaključnice za obnovu pretplate ili
  • b) direktnom uplatom iznosa pretplate prema važećem cenovniku na dan uplate.

U slučaju obnove licence na način iz tačke b) ovog člana, pretplatnik potvrđuje da je upoznat sa važećim Opštim pravilima.

Član 7

E-mail pretplatnika naveden u zaključnici se može koristiti za zvaničnu korespondenciju između pretplatnika i Paragrafa, koja obuhvata i mogućnost obnove pretplate. 
Upisivanjem svojih podataka na zaključnici, pretplatnik iskazuje svoj izričit pristanak Paragrafu da mu se na navedeni e-mail, telefonom (fiksni/mobilni), telefaksom i na adresu šalju komercijalna, nekomercijalna i druga obaveštenja koja će biti isključivo vezana za poslovanje kompanije Paragraf, a Paragraf se obavezuje da neće navedene podatke ustupati trećim licima niti ih koristiti u komercijalne svrhe van Paragrafa.

Član 8

Opšta pravila predstavljaju sastavni deo Zaključnice i dostupna su na zvaničnoj internet prezentaciji kompanije Paragraf (www.paragraf.rs). Potpisivanjem Zaključnice od strane pretplatnika, pretplatnik prihvata Opšta Pravila. Opšta pravila se odnose na sva lica koja koriste aplikaciju LEX JN po bilo kom osnovu, sa ili bez naknade.

Član 9

Paragraf ima pravo da vrši potrebne izmene na aplikaciji LEX JN, i u skladu sa tim omogućava pretplatniku besplatno preuzimanje novih verzija koje je pretplatnik u obavezi da prihvati.

Član 10

Bilo kakva intervencija na licenci od strane korisnika LEX JN se može vršiti samo na osnovu pisanog zahteva korisnika upućenog Paragrafu (povraćaj podataka, pitanja i druge situacije) i prihvatanja od strane Paragrafa.

Član 11

Paragraf je slobodan da izabere mesto i lokaciju u zemlji i inostranstvu na kojoj će podaci korisnika biti pohranjeni i čuvani a koja mu istovremeno omogućavaju ispunjenje ove obaveze na najbezbedniji i ekonomski najisplativiji način.

Član 12

Paragraf se obavezuje da neće neovlašćeno ili protivno propisima pristupati podacima dobijenim od korisnika LEX JN odnosno prosleđivati dalje trećim licima dobijene podatke od korisnika aplikacije LEX JN.

Član 13

LEX JN je informativnog karaktera i Paragraf ne preuzima odgovornost za bilo koji gubitak podataka korisnika a koji je nastao bez uticaja Paragrafa i nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja eventualno nastane usled korišćenja LEX JN, bez obzira na koji način je nastala. Paragraf pruža tehničku podršku pretplatniku u vezi sa korišćenjem LEX JN, u skladu sa svojim tehničkim i organizacionim mogućnostima.

Član 14

Paragraf zadržava pravo izmena i/ili dopuna opštih pravila. Izmenjena i/ili dopunjena opšta pravila će se primenjivati na sve buduće pretplatnike i na pretplatnike koji su pre dana usvajanja novih opštih pravila već zaključili pretplatu, pod uslovom da tim izmenama i dopunama ne trpe bilo kakvu štetu.

Član 15

Paragraf je ovlašćen da otkaže ugovorni odnos bez poštovanja otkaznog roka, ukoliko mu podaci o objavljenim javnim nadmetanjima i nabavkama više nisu na raspolaganju, odnosno ukoliko mu isti više nisu na raspolaganju bez ograničenja. 

Član 16

Mesto ispunjenja ugovora je Beograd bez obzira na sedište, prebivalište ili boravište pretplatnika. U slučaju spora između Paragrafa i pretplatnika ugovara se isključiva nadležnost Privrednog suda u Beogradu, ukoliko se radi o pravnim licima, odnosno Osnovnog suda u Beogradu ako se radi o fizičkim licima.


OVA OPŠTA PRAVILA PREDSTAVLJAJU SASTAVNI DEO OPŠTIH PRAVILA I USLOVA PRETPLATE NA IZDANJA KOMPANIJE PARAGRAF